Spread the love

น้ำประปา หรือ น้ำก๊อก คือ น้ำที่ถูกจ่ายออกมาผ่านวาล์วจ่ายน้ำ โดยน้ำประปาจะมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกับน้ำดื่ม ทำให้น้ำประปาได้รับความนิยมในการนำไปใช้สำหรับการดื่ม ทำอาหาร ซักผ้า หรือล้างห้องน้ำ ฯลฯ

การขอน้ำประปามีกี่ประเภท?

การขอน้ำประปามีกี่ประเภท หรือ การขอติดตั้งประปามี 3 ประเภท ดังนี้

1. การติดตั้งประปาใหม่

เหมาะสำหรับบ้านเรือนหรืออาคาร ที่ไม่เคยมีการติดตั้งประปามาก่อน

2. การติดตั้งถาวร

เหมาะสำหรับบ้านเรือนหรืออาคาร ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านที่ถูกต้อง โดยผู้ขอรับบริการต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

3. การติดตั้งชั่วคราว

เหมาะสำหรับบ้านเรือนหรืออาคาร ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านชั่วคราว หรือขอใช้น้ำเพื่อการก่อสร้าง หรือขอใช้น้ำตามสภาพการใช้น้ำอื่น ๆ

สถานที่ติดต่อขอใช้น้ำประปา

ผู้ต้องการใช้น้ำประปา หรือ ต้องการติดต่อขอแบบคำขอใช้น้ำประปา สามารถไปติดต่อได้ที่ การประปานครหลวง หรือ การประปาส่วนภูมิภาค (ทุกสาขาใกล้พื้นที่ที่ผู้ใช้งานอยู่อาศัย) หรือจะ Download แบบคำขอได้ผ่านทาง http://www.pwa.co.th ก็ได้เช่นกัน

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค มีรายละเอียดตามนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้านของอาคารที่ขอติดตั้งประปา (ในกรณีที่สถานที่ขอติดตั้งกับที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนเป็นคนละสถานที่กัน)

3. กรณีผู้ขอใช้น้ำ มิใช่เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ต้องมีหนังสือยินยอมพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน เว้นแต่ผู้ขอใช้น้ำเป็นบิดามารดา บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และคู่สมรสของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ไม่ต้องนำหนังสือยินยอมมาแสดง

4. หนังสือ หรือ เอกสารใด ๆ ที่แสดงว่าผู้ขอใช้น้ำเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะขอติดตั้งประปา ในกรณีเจ้าของบ้านยังมิได้ย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแล้วแต่ในทะเบียนบ้าน มิได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน

5. กรณีผู้ขอติดตั้งประปาเป็นหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ บ้านพักของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานกงสุล วัด และสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาต่าง ๆ ที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการ องค์การ หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามในแบบคำขอติดตั้งประปา และเป็นคู่สัญญาใช้น้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค

6. กรณีผู้ขอติดตั้งประปาเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธนาคารพาณิชย์ โรงเรียนเอกชน และนิติบุคคลอื่น ๆ ให้ผู้จัดการหรือเจ้าของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นผู้ลงนามในแบบคำขอติดตั้งประปา และเป็นคู่สัญญาใช้น้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค

หลักฐานประกอบการขอติดตั้งประปา

หลักฐานประกอบการขอติดตั้งประปาของการประปานครหลวง มีรายละเอียดตามนี้

กรณีบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานองค์กรของรัฐ

2. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • ทะเบียนบ้าน (ที่ขอติดตั้งประปา)
 • หนังสือสัญญาซื้อขายอาคาร
 • หนังสือสัญญาเช่าซื้อ
 • หนังสือสัญญาเช่าอาคาร
 • ทะเบียนบ้านชั่วคราว
 • หนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 • โฉนดที่ดิน และหนังสือยินยอมจากเจ้าของ

3. หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) (ติดแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ตามข้อ 7) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)

กรณีนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนาม)

2. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • ทะเบียนบ้าน (ที่ขอติดตั้งประปา)
 • หนังสือสัญญาซื้อขายอาคาร
 • หนังสือสัญญาเช่าซื้อ
 • หนังสือสัญญาเช่าอาคาร
 • ทะเบียนบ้านชั่วคราว
 • หนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 • โฉนดที่ดิน และหนังสือยินยอมจากเจ้าของ

3. หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) (ติดแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ตามข้อ 7) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)

ขั้นตอนการดำเนินการติดตั้งประปา

ขั้นตอนการดำเนินการติดตั้งประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขามีรายละเอียดตามนี้

1. เมื่อท่านยื่นคำขอใช้น้ำประปาตามแบบฟอร์มคำร้อง ท่านต้องชำระเงินมัดจำในการติดตั้งวางท่อประปาตามตารางค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา แล้วเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปสำรวจสถานที่ และจัดทำแบบแปลนแผนผัง หรือ พิมพ์เขียว พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย และจะแจ้งให้ผู้ขอใช้น้ำทราบโดยเร็วที่สุด

2. เมื่อผู้ขอใช้น้ำได้รับแจ้งประมาณการค่าติดตั้งประปาแล้ว จะต้องนำเงินมาชำระภายใน 60 วัน และเมื่อการประปาส่วนภูมิภาคได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะดำเนินการติดตั้งประปา และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาคต่อไป แต่ถ้าไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด การประปาส่วนภูมิภาคจะริบเงินมัดจำ และถือว่าท่านสละสิทธิ์การขอใช้น้ำประปาครั้งนี้

อนึ่ง ผู้ขอใช้น้ำที่ยื่นคำร้อง และชำระเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาไว้แล้ว ต่อมา ปฏิเสธที่จะให้การประปาส่วนภูมิภาควางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ภายในเวลาที่การประปาส่วนภูมิภาคแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือว่าผู้ขอใช้น้ำสละสิทธิ์การใช้น้ำ และการประปาส่วนภูมิภาคจะคืนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาที่ได้ชำระไว้ โดยหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ในอัตราร้อยละ 20

ขอน้ำประปาในบ้านใช้เวลาโดยประมาณกี่วัน?

การขอน้ำประปา ใช้เวลาโดยประมาณ 14 วัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ทำการของการประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวงว่ามีคิวก่อนหน้าหรือไม่ โดยจะติดตั้งตามลำดับคิว และเวลาเดินทางไปดูพื้นที่ ที่ต้องติดตั้งก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่

Cr.https://www.pumpban.com/archives/8306

 


Spread the love